ตราสัญลักษณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย ที่สามารถตีพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ มีหลายสัญลักษณ์ เช่น

 

  1. ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับหมึกพิมพ์

 

SOY INK

เป็นหมึกพิมพ์ ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทนน้ำมันปิโตรเลียม 

ซึ่งปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ช่วยลดปัญหา

มลพิษจากสารเคมีทางอากาศ  สามารถสัมผัสอาหารได้ 

และสามารถนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้

 

  1. ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกระดาษ

100% RECYCLED PAPER 

เป็นกระดาษที่มีเส้นใยเหลือทิ้งจากผู้บริโภคสามารถถูกรีไซเคิลได้

 

FSC 

เป็นไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกที่มี

การจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ คือมีการปลูกไม้แบบยั่งยืน

 

  1. ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของกระดาษ

ELEMENTAL CHLORINE FREE 

เป็นกระดาษที่ใช้ระบบการฟอกเยื่อแบบไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในการผลิต

(Elemental Chlorine Free)  ทำให้ไม่เกิดสารไดออกซิน และเป็นผลดี

ต่อสิ่งแวดล้อม

 

ACID-FREE

เป็นกระดาษที่ไม่ใช้กรดหรือสารเคมีรุนแรงในการฟอกสี ซึ่่งช่วยให้

กระดาษมีอายุการใช้งานยาวนาน  ไม่เปราะฉีกขาดง่าย และไม่

เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองได้ง่าย

NEUTRAL PH

แสดงสถานะเป็นกลางของกระดาษซึ่งโดยทั่วไป กำหนดให้ใช้

กระบวนการผลิตที่เรียกว่า “ปราศจากกรด”  ซึ่งระดับ pH นั้น

คำนวณโดยใช้สารสกัดน้ำจากกระดาษ

HEAVY METAL ABSECE

รับรองว่าไม่มีปริมาณโลหะหนัก เช่น แคดเมียม, ปรอท 

และตะกั่ว เกินค่ากำหนด

EN 71 SAFETY OF TOYS

รับรองว่าผลิภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อเด็ก สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎระเบียบ

GREEN SEAL ตราสัญลักษณ์  “ฉลากเขียว” เพื่อรับรองสินค้า และบริการ

ที่ผ่านการตรวจทดสอบประสิทธิภาพว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม

 

  1. ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระดาษ

GREEN-E 

รับรองว่าใช้พลังงานงานสะอาดในการผลิต

WINDPOWER 

รับรองว่าเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกังหันที่ขับเคลื่อน

ด้วยลมในการผลิต

  1. ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของกระดาษ

LONG-LIFE ISO9706

เป็นกระดาษที่ผลิตจากเผื่อไม้อย่างดี ทนต่อการฉีกขาด 

ทนต่อความเป็นกรดต่าง

 

  1. ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

FOOD SAFE 

เป็นวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหาร ซึ่งรวมถึงภาชนะ

บรรจุอาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร

เช่น ช้อนส้อม, เครื่องครัว เป็นต้น

RECYCLABLE 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิล และกลับมาใช้ใหม่

ได้อีก เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิล

ได้ปะปนอยู่

PAPER – MARK 

(Japan’s recycling symbol) 

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ โดย ไม่มีส่วนผสมของ

วัสดุอื่น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะตีพิมพ์ที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้

สามารถแยกขยะสำหรับการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

 

* * เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้ Natural Product จนลูกค้าหลงรัก อ่านต่อ click! *

Link ไป Recycled Paper https://docs.google.com/document/d/1IZNJ5oN6n9cZk0xW0ocCu7JezwBGgGHLE2GDq8Rk6sA/edit?usp=sharing